Nieuws

 • Gratis Fysiotherapeutische screening

  Gratis Fysiotherapeutische screening voor alle leden van Dennenmarken. Heb...

  Lees meer
 • Wijziging vrij zwemmen

   Vanaf 25 Mei is het zwembad op zaterdag geopend vanaf 13:45 in plaats v...

  Lees meer
 • Spinning Marathon Action for Compassion

  De Marathon duurt 3 uur en ieder lid mag in- en uitstappen wanneer hij of zij...

  Lees meer
Meer nieuws

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Fitlife Dennenmarken B.V.
Artikel 1   Definities
1). Ondernemer: Fitlife Dennenmarken B.V.
2). Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3). Fitness activiteit, waardoor de fitheid en / of gezondheid en / of conditie wordt verbeterd of onderhouden.
4). Overeenkomst de overeenkomst gericht op fitness tussen de ondernemer en de consument.
Artikel 2   Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fitness  overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.
Artikel 3   Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen ondernemer en consument komt tot stand door ondertekening van het aanmeldingsformulier. Een kortingsaanbieding is alléén mogelijk indien de consument de afgelopen 3 maanden géén actief lidmaatschap heeft gehad. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting.
Artikel 4   Clubcard
1). Na ondertekening van de overeenkomst ontvangt de consument zijn clubcard.
2). De clubcard geeft toegang tot de fitnessfaciliteiten. Zonder clubcard kan de ondernemer de consument de toegang weigeren.
3). De clubcard is persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.
4). Indien als gevolg van verlies of beschadiging een nieuwe clubcard door de consument moet worden aangevraagd, brengt de ondernemer de hiervoor redelijk gemaakte kosten in rekening.
Artikel 5   Duur, bevriezing en beëindiging
1). De overeenkomst vangt aan op de startdatum, zoals vermeld op het aanmeldingsformulier. Indien eerder gestart wordt met sporten dan de eerste van de maand, dan worden de kosten voor de tussenliggende periode pro rato berekend.
2). De overeenkomst die is aangegaan voor de duur van een jaar of korter dan een jaar, dient te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij geen (tijdige) opzegging, wordt deze overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Deze kan te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
3). De overeenkomst die is aangegaan voor de duur van meer dan een jaar, kan na 1 jaar worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. In dat geval is de ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare hogere abonnementsbijdrage. De overeenkomst die is aangegaan voor de duur van meer dan 1 jaar en die niet wordt opgezegd, wordt na het verstrijken van de termijn voortgezet voor onbepaalde tijd. Deze kan te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
4). Een partner lidmaatschap komt te vervallen indien  één van beide personen het abonnement beëindigd.  Men valt dan automatisch terug naar de huidige tarieven van een individueel lidmaatschap.
5). Voor het beëindigen van de overeenkomst dient u langs te komen op de club.
6). De consument die gedurende een periode van meer dan 2 maanden geen gebruik kan maken van fitness, heeft de mogelijkheid de overeenkomst te bevriezen.
7). Indien de overeenkomst wordt bevroren, geldt er een administratieve bijdrage van € 3,95 per maand, in plaats van het abonnementsgeld. Bevriezing kan voor een periode van maximaal 4 maanden. De einddatum van de overeenkomst wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de bevriezing. Bevriezing van de overeenkomst is niet met terugwerkende kracht mogelijk.
8). De consument dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement van de ondernemer. De ondernemer behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden leden de toegang tot het centrum te ontzeggen of een overeenkomst te beëindigen.
Artikel 6   Verplichtingen van de ondernemer
1). De ondernemer zorgt ervoor dat de fitnessfaciliteiten en de eventueel door de ondernemer te leveren diensten, beantwoorden aan de overeenkomst.
2). De ondernemer zorgt ervoor dat instructeurs en begeleiders over die kennis beschikken die redelijkerwijs van hen verwacht mag worden, waaronder mede de vereiste EHBO-kennis dient te worden verstaan.
3). De ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade of vermissing van eigendommen van de consument.
4). De ondernemer kan indien wettelijk wordt opgelegd, uw gegevens aan derden verstrekken.
5). De ondernemer behoudt zich het recht de algemene voorwaarden ten allen tijden aan te passen naar redelijkheid en billijkheid.
Artikel 7   Verplichtingen van de consument
1). De consument dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement van de ondernemer.
2). De consument dient zich te houden aan de aanwijzingen van de ondernemer en diens medewerkers. Indien de consument niet bekend is met bepaalde fitnessapparatuur, dient hij dit te melden aan de ondernemer dan wel haar medewerkers, zodat er uitleg kan worden gegeven.
3). Het is de consument verboden gebruik te maken van de door de ondernemer aangeboden faciliteiten, indien de consument onder invloed van drank of drugs is.
4). De consument geeft administratieve wijzigingen, zoals woonadres, e-mailadres en bankrekeningnummer, zo spoedig mogelijk door aan de ondernemer.
Artikel 8   Betalingsverplichting
Het verschuldigde abonnementsgeld kan ofwel in een keer vooruit worden betaald ofwel verspreid over maandelijkse termijnen. Indien het abonnementsgeld in maandelijkse termijnen wordt betaald, geldt het volgende:
Betaling geschiedt vooruit, in gelijke maandelijkse termijnen via maandelijkse incasso. Indien incasso in enige maand niet tijdig mogelijk is, is de consument van rechtswege in verzuim. De ondernemer zal de consument hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en hem de mogelijkheid geven om het verschuldigde bedrag alsnog binnen een termijn van twee weken te betalen. Indien binnen deze termijn geen betaling plaatsvindt, brengt de ondernemer de buitengerechtelijke kosten in rekening conform art. 6:96 lid 2 BW. De ondernemer kan rechtsmaatregelen treffen ter incassering van zijn vordering.
Artikel 9   Openingstijden en Lestijden
De ondernemer stelt de openingstijden en lestijden vast. De ondernemer is gerechtigd de openingstijden en lestijden te wijzigen. De ondernemer stelt de consument hiervan tijdig op de hoogte.
Artikel 10                Privacystatement
Voor ons Privacy beleid verwijzen we je naar onze website www.fitnessdennenmarken.nl/disclaimer
Artikel 11  Inflatie
Fitlife Dennenmarken B.V. behoudt zich tevens het recht om jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen op lopende abonnementen.

Nieuws

 • Gratis Fysiotherapeutische screening

  Gratis Fysiotherapeutische screening voor alle leden van Dennenmarken. Heb...

  Lees meer
 • Wijziging vrij zwemmen

   Vanaf 25 Mei is het zwembad op zaterdag geopend vanaf 13:45 in plaats v...

  Lees meer
 • Spinning Marathon Action for Compassion

  De Marathon duurt 3 uur en ieder lid mag in- en uitstappen wanneer hij of zij...

  Lees meer
Meer nieuws